Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych

Ucznia do szkoły zapisują wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. Rodzic składający w szkole zgłoszenie do szkoły/wniosek o przyjęcie do szkoły  zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych osoby zapisującej dziecko do szkoły oraz dokument tożsamości dziecka zawierający numer PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka do szkoły muszą podpisać oboje rodzice.

Szczegóły w załącznikach.

Od 13 lutego 2023 r. rusza elektroniczna rekrutacja do szkół. Od tego dnia obowiązuje elektroniczne zgłaszanie dzieci do szkół obwodowych.

Poniżej linki dla rodziców do rejestracji kandydatów:

Linki do Uchwały Rady Miasta zawierającej kryteria przyjęć oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta:


Nabór kandydatów do klasy 1 zamieszkałych w obwodzie szkoły rusza z dniem 6 lutego i trwa do 21 kwietnia.

Dziecko do szkoły zapisują rodzice/opiekunowie prawni.

Przy zapisie dziecka do szkoły należy mieć ze sobą potwierdzony urzędowo dokument dziecka z numerem PESEL (np. dowód osobisty, paszport, odpis skrócony aktu urodzenia itp.), który przedstawia się do wglądu w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu/wniosku.
Rodzice dziecka powinni okazać podczas składania dokumentów swój dokument tożsamości w celu weryfikacji osoby zapisującej dziecko do szkoły.

Informujemy, że lista kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Komisję rekrutacyjną do klasy I zostanie podana do publicznej wiadomości(wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) w dniu 14 maja.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia woli(załącznik)
w dniach 17-19 maja, potwierdzającego chęć uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza.

W dniu 24 maja zostanie podana do publicznej wiadomości(wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) lista dzieci spoza obwodu przyjętych/nieprzyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

 W dniu dzisiejszym rozpoczyna się rekrutacja do szkoły dla dzieci spoza obwodu.

Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz oświadczenia o spełnianiu poszczególnych kryteriów.

Formularze są dostępne w zakładce REKRUTACJA.

Szanowni Państwo!

Prosimy rodziców i opiekunów uczniów zamieszkujących w obwodzie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu o podjęcie jak najszybciej decyzji dotyczącej wyboru szkoły, w której Państwa dziecko rozpocznie naukę w klasie I.

W przypadku wyboru naszej szkoły prosimy o niezwlekanie ze złożeniem zgłoszenia w sekretariacie,
a w przypadku wyboru innej placówki prosimy o mailowe powiadomienie o tym fakcie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu, pisząc na adres
e-mail: sekretariat@psp10opole.eu

Pozwoli to nam lepiej przygotować się do organizacji kolejnego roku szkolnego i umożliwi dyrektorowi przygotowanie ewentualnych wolnych miejsc dla zainteresowanych ofertą szkoły uczniów spoza jej obwodu.

Rekrutacja do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu
na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu.

Dziecko do szkoły zapisują rodzice. Przy zapisie dziecka do szkoły należy mieć ze sobą potwierdzony urzędowo dokument dziecka z numerem PESEL (np. dowód osobisty, paszport, odpis skrócony aktu urodzenia itp.), który przedstawia się do wglądu w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu/wniosku.
Rodzice dziecka powinni mieć ze sobą podczas składania dokumentów swój dokument tożsamości w celu weryfikacji osoby zapisującej dziecko do szkoły.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne zamieszczone poniżej.

W załączniku umieszczone zostały Zarządzenie Nr OR-I.0050.570.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

W związku z zakończoną rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 informujemy,
że wszystkie dzieci z obwodu zostały z urzędu przyjęte do klasy pierwszej, natomiast dzieci spoza obwodu zostały zakwalifikowane i po potwierdzeniu woli złożonym przez rodziców przyjęte do klasy pierwszej.


Rodzice kandydatów spoza obwodu zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną
o przyjęciu do szkoły.