Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do publicznych szkół podstawowych


Nabór kandydatów do klasy 1 zamieszkałych w obwodzie szkoły rusza z dniem 6 lutego i trwa do 21 kwietnia.

Dziecko do szkoły zapisują rodzice/opiekunowie prawni.

Przy zapisie dziecka do szkoły należy mieć ze sobą potwierdzony urzędowo dokument dziecka z numerem PESEL (np. dowód osobisty, paszport, odpis skrócony aktu urodzenia itp.), który przedstawia się do wglądu w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu/wniosku.
Rodzice dziecka powinni okazać podczas składania dokumentów swój dokument tożsamości w celu weryfikacji osoby zapisującej dziecko do szkoły.


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
do publicznych szkół podstawowych

Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt
19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce
zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska
lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale
przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania
określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Dziecko do szkoły zapisują rodzice

Przy zapisie dziecka do szkoły należy mieć ze sobą dokument dziecka z numerem PESEL (dowód osobisty lub paszport), który przedstawia się do wglądu w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu/wniosku. Rodzice dziecka powinni mieć ze sobą podczas składania dokumentów swój dokument tożsamości w celu weryfikacji osoby zapisującej dziecko do szkoły.


Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że pierwszy etap rekrutacji do klasy I został zakończony zgodnie z harmonogramem 24 kwietnia 2020 r. Dziękujemy za przesłane zgłoszenia oraz wnioski, zostały one zarejestrowane zgodnie z datą wpływu. W przypadku wątpliwości lub pytań będziemy się z Państwem kontaktować w sprawie weryfikacji przesłanej
dokumentacji.


Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o terminy i zasady umieszczone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Opola (w załącznikach). Uprzejmie prosimy o zaglądanie na stronę szkoły, gdzie będziemy
zamieszczać kolejne informacje dotyczące dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

W trosce o bezpieczeństwo danych informujemy, że listy dzieci nie będą udostępniane na stronie szkoły.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opole w sprawie rekrutacji

Kryteria naboru

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego