Szanowni Państwo,

w ramach działalności „Fundacja z Dziesiątką po lepszą przyszłość” ogłaszamy realizację programów finansowanych z Urzędu Miasta Opola:

Program Wzmacniania Rodziny 10-14

Program zakłada wspólną pracę rodziców i dzieci podczas dwugodzinnych spotkań. Poprzez ćwiczenia, oglądane filmy wszyscy uczą się dobrej komunikacji, jak stosować skuteczne komunikaty, jak ustalać zasady, nagrody i kary, jak rozmawiać o problemach na tematy trudne z dzieckiem oraz przyjemnie wspólnie spędzać czas.

W ramach programu:

 • odbędzie się 7 spotkań grupowych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów;
 • grupa liczy do 6 rodzin (rodziców/opiekunów i ich dzieci);
 • każde spotkanie trwa 2 godziny – 1 godzina to zajęcia oddzielne dla rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży, 2 godzina to czas spędzany wspólnie przez rodziców i dzieci;
 • udział w programie jest bezpłatny.

Zachęcamy! Trwa jeszcze nabór!

Trening Zastępowania Agresji – ART ®(tzw. trening zastępowania agresji Goldstein, określany również jako terapia gniewu lub trening kontroli złości) obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldstein.

Dziecko, dla którego trudność stanowi radzenie sobie z agresją czy gniewem, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba. Brak mu jednak narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać swoje cele. Nasze zajęcia to nie „terapia dla agresywnych”, lecz twórcze warsztaty, w trakcie których uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi dla zachowań nieakceptowanych społecznie.

TZA składa się z trzech modułów:

 • Treningu Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
 • Treningu Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.
 • Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.

Nabór zakończony!

Program „Unplugged”

Program kierowany jest do młodzieży w wieku 12-14 lat i realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych

Program wzmacnia umiejętności odmawiania i ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków.

Organizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Opolu przez Fundację „Z DZIESIĄTKĄ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Zajęcia prowadzone w małych grupach i  przeznaczone są dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności w różnych sytuacjach społecznych, tj. nieśmiałość, umiejętność odmawiania w grupie, samokontrola,  rozpoznawanie i wyrażanie emocji,  nawiązanie i utrzymanie relacji z rówieśnikami, jak również dorosłymi.

Czego uczymy na zajęciach:

 • zawierania znajomości,
 • słuchania,
 • zadawania pytań,
 • odmawiania,
 • inicjowania rozmowy,
 • dyskutowania,
 • reagowania na krytykę,
 • odpowiedniego wyrażania krytyki,
 • radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażania gniewu czy rozczarowania, mówienia i przyjmowania komplementów.


Skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach dzieci. Młodzież uczy się rozpoznawania
i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, lecz także akceptowalny społecznie. Młodzi ludzie uczą się, jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Nasze warsztaty będą odbywały się przez 12 kolejnych tygodni, począwszy od 26 września 2022 (dzień w ustaleniach). Jedno spotkanie będzie trwało 2,5 godziny z przerwą na poczęstunek.
Grupa będzie liczyła do 10 osób, zatem liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które wejdą w skład grupy, deklarują uczestnictwo do końca całego cyklu (czyli przez 12 spotkań).

Proponowane przez nas warsztaty poprowadzi dwoje terapeutów, specjalistów w tej dziedzinie: Zgłoszenia i informacje mailowo: fundacja@psp10opole.eu

Raz jeszcze proponujemy udział w planowanych od września bezpłatnych warsztatach pt. „Program Wzmacniania Rodziny” organizowanych przez Fundację „Z DZIESIĄTKĄ PO LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” (finansowanych przez Miasto Opole).

Głównym celem warsztatów jest:

 1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji,
 2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic,
 3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny.

Czy zauważyliście, że Państwa dziecko miewa problemy z:

– wywiązywaniem się z obowiązków,
– zachowaniem w domu,- relacjach z dorosłymi,
– uleganiem presji rówieśniczej,

a także:

– często jest Wam trudno porozumieć się ze swoim dzieckiem,
– macie wrażenie, że jesteście bezradni wobec zachowań swojego dziecka?

To Program Wzmacniania Rodziny jest programem dla Państwa.

– Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu przez 7 tygodni.
– Bierze w nich udział maksymalnie 12 rodzin (rodziców/opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje.
– Każde spotkanie trwa dwie godz. zegarowe.


– Podczas sesji:

 • pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (film DVD),
 • dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia,
 • można podzielić się własnymi doświadczeniami,
 • dowiaduje się, jak stawiać granice w poszanowaniu potrzeb drugiej osoby,
 • organizowane są gry, zabawy, ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas,
 • spotkania są prowadzone przez licencjonowanych trenerów.

Zainteresowane rodziny chcące wziąć udział w programie prosimy o kontakt mailowo: fundacja@psp10opole.eu lub przez dziennik z A.Domką-Kordek.

Jeśli Państwa dziecko reaguje agresywnie, złości się, kłóci, okazuje brak szacunku, jeśli ma trudności z kontrolowaniem emocji to zapraszamy na Trening Zastępowania Agresji ART

Trening Zastępowania Agresji (ART) to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.


ART składa się z trzech modułów:

1. Trening umiejętności społecznych – uczestnik uczy się zachowań społecznych (np. unikania bójek, radzenia sobie z oskarżeniem, rozumienia uczuć innych);
2. Treningu kontroli złości – uczestnik uczy się samokontroli oraz co robić, zamiast zachowywać w sposób agresywny;
3. Treningu wnioskowania moralnego – uczestnik uczy się podejmowania decyzji uwzględniając potrzeby i prawa innych. 

Spotkania mają charakter cykliczny oraz zamknięty. Cykl obejmuje 10 tygodni.
Zajęcia odbywają się w grupie 10-12 osobowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” realizuje program dla uczniów szkół podstawowych, finansowany ze środków Urzędu Miasta w Opolu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” ogłasza nabór uczestników do programu finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opole. Program rozpocznie się we wrześniu 2022r.,
osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu

Program Wzmacnia Rodziny (PWR) jest profilaktycznym programem rekomendowanym opartym
na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych,
które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji,
która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Spotkania w ramach programu odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 7 tygodni. Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców/ opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje. Każde spotkanie trwa 2 godziny podczas których: w pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie dzieci/młodzieży. Druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci. Podczas sesji zajęć pokazywane
są typowe sytuacje z życia rodzinnego (filmy), dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów,
z którymi rodzina ma do czynienia, organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom
i dzieciom miło spędzić razem czas. Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane podczas sesji.

Tematyka realizowana podczas cyklu zajęć

Sesje dla rodziców:

 • Miłość i granice,
 • Ustalanie zasad domowych,
 • Promowanie dobrego zachowania,
 • Wyciąganie konsekwencji,
 • Budowanie mostów,
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych,
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

 • Cele i marzenia,
 • Docenić rodziców,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Przestrzeganie zasad,
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą,
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele,
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

 • Wspieranie celów i marzeń,
 • Docenić członków rodziny,
 • Narady rodzinne,
 • Zrozumieć wartości rodzinne,
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny,
 • Rodzina a presja rówieśnicza,
 • Podsumowanie.

Program Wzmacniania Rodziny(PWR)  w naszej placówce prowadzi przygotowana do ich prowadzenia kadra.