Program Wzmacnia Rodziny (PWR)

Fundacja „Z Dziesiątką po lepszą przyszłość” ogłasza nabór uczestników do programu finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opole. Program rozpocznie się we wrześniu 2022r.,
osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@psp10opole.eu

Program Wzmacnia Rodziny (PWR) jest profilaktycznym programem rekomendowanym opartym
na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych,
które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji,
która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Spotkania w ramach programu odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 7 tygodni. Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców/ opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje. Każde spotkanie trwa 2 godziny podczas których: w pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie dzieci/młodzieży. Druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci. Podczas sesji zajęć pokazywane
są typowe sytuacje z życia rodzinnego (filmy), dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów,
z którymi rodzina ma do czynienia, organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom
i dzieciom miło spędzić razem czas. Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane podczas sesji.

Tematyka realizowana podczas cyklu zajęć

Sesje dla rodziców:

 • Miłość i granice,
 • Ustalanie zasad domowych,
 • Promowanie dobrego zachowania,
 • Wyciąganie konsekwencji,
 • Budowanie mostów,
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych,
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

 • Cele i marzenia,
 • Docenić rodziców,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Przestrzeganie zasad,
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą,
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele,
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

 • Wspieranie celów i marzeń,
 • Docenić członków rodziny,
 • Narady rodzinne,
 • Zrozumieć wartości rodzinne,
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny,
 • Rodzina a presja rówieśnicza,
 • Podsumowanie.

Program Wzmacniania Rodziny(PWR)  w naszej placówce prowadzi przygotowana do ich prowadzenia kadra.