78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Warszawskie getto było największym europejskim skupiskiem Żydów w czasie II wojny światowej.
Niemieccy okupanci utworzyli je 2 października 1940 r., gromadząc do 450 tysięcy obywateli polskich żydowskiego pochodzenia z Warszawy i Mazowsza. 16 listopada 1940 r. odseparowano ich murem
od reszty miasta i kraju.

Wiosną 1943 roku, władze niemieckie przystąpiły do całkowitej likwidacji getta w Warszawie.
Na taką sytuację były przygotowane liczące ponad 500 osób oddziały Żydowskiej Organizacji Bojowej
oraz Żydowskiego Związku Wojskowego.

W godzinach porannych 19 kwietnia 1943 roku, getto warszawskie zostało otoczone, a na jego obszar wkroczyły oddziały niemieckie. Siły te natrafiły na opór powstańców żydowskich i zostały zmuszone do wycofania się. W związku z brakiem oczekiwanego powodzenia, dowództwo nad oddziałami niemieckimi przejął gen. SS i policji Jurgen Stroop.
Tego samego dnia próbę wsparcia powstańców podjęły warszawskie struktury Armii Krajowej.
Oddział pod dowództwem kpt. Józefa Pszennego ps. Chwacki przeprowadził nieudaną próbę wysadzenia fragmentu muru getta przy ul. Bonifraterskiej. W kolejnych dniach AK oraz inne organizacje przeprowadziły kilka innych różnego typu akcji skierowanych przeciwko siłom niemieckim zgromadzonym wokół getta.

Walki w getcie zostały oficjalnie zakończone 16 maja 1943 roku, kiedy to Niemcy wysadzili budynek
synagogi na ul. Tłomackie.

Powstanie w getcie było jednym z pierwszych po zakończeniu Kampanii Polskiej w 1939 roku, masowych wystąpieniem przeciwko okupacji niemieckiej. Powstańcy biorący udział w walkach w getcie, mimo, że nie mieli realnej możliwości odniesienia sukcesu w tej walce, stali się symbolem oporu ludności żydowskiej wobec działań władz niemieckich.

Akcja Żółte Żonkile organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim.

Dlaczego żonkile gdyż są ściśle związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.

Uczniowie z klasy II również zrobili żonkile z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim – zobaczcie sami.