„Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej”

nr RPOP.09.01.02-16-004/18 pn. współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji.

Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014–2020.

W ramach projektu zorganizowane będą dla uczniów:

 • zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji,
 • zajęcia „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”,
 • wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole),
 • udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII,
 • event naukowy.

Zorganizowane będą dla nauczycieli:

 • szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu,
 • kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów,
 • kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły uzyskają:

 • pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji,
 • pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. „Bezpieczny w sieci”.
 • wyposażenie pracowni eksperymentalnych.

Poniżej zamieszczony został pdf z regulaminem uczestnictwa uczniów w projekcie nr RPOP.09.01.02-16-0004/18 pn. „Tłumaczymy żywioły”