Wirtualne gabinety Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji

Informujemy, że Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uruchamia 48 wirtualnych gabinetów
na rzecz wspierania nauczycieli, rodziców i uczniów w okresie zdalnego nauczania i na czas trwania stanu epidemii. Zainteresowanych umawiać będą do wirtualnego gabinetu wytypowani pracownicy MCWE za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szkoła udostępnia Państwu adresy elektroniczne specjalistów przydzielonych naszym uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom:

Sprawy, działania, problemy z jakimi zajmować się będą specjaliści w ich wirtualnych gabinetach:

Psycholodzy, pedagodzy:

 • wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego w prowadzeniu działań w trakcie nauki zdalnej, rozwiązywaniu problemów z dziećmi i uczniami,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne rodziców,
 • wsparcie dzieci i uczniów w ramach „kontaktu zaufania”,
 • nauczyciel zgłaszający się do gabinetu może skorzystać z asysty psychologa/pedagoga Poradni w kontakcie wirtualnym z rodzicem, uczniem,
 • monitoring wspierający postępów w procesie edukacyjnym uczniów będących na indywidualnej ścieżce kształcenia oraz w skomplikowanych i trudnych sytuacjach uczniów będących pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informacja:
Kontakt nawiązywany w wirtualnym gabinecie może dotyczyć indywidualnych, trudnych spraw dzieci
i uczniów będących pod opieka Poradni oraz pozostałych uczniów z trudnościami wszelkiego rodzaju, będącymi efektem izolacji, edukacji zdalnej, itd. Wsparcie będzie udzielane pedagogowi, psychologowi, nauczycielowi oraz rodzicom, których do psychologa/pedagoga skieruje nauczyciel/psycholog i pedagog szkolny.

Logopedzi:

 • wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w prowadzeniu działań terapeutycznych w formie kontaktu wirtualnego,
 • wsparcie rodziców pozostających w domu z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie możliwym na odległość.

Konsultanci oraz doradcy metodyczni:

 • wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość,
 • współprowadzenie zajęć on-line,
 • doradztwo merytoryczne w tym zakresie oraz w zakresie form i metod kształcenia zdalnego nastawionego na realizację podstawy programowej,
 • prowadzenie wirtualnych zajęć pokazowych i otwartych,
 • wsparcie techniczne nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi nauczania na odległość.