PROGRAM RZĄDOWY LAPTOP DLA UCZNIA

Kompendium wiedzy o realizowanym projekcie znajduje się na stronie:

https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Infolinia Laptop dla ucznia

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00.

E-mail: laptopdlaucznia@nask.pl

Numer telefonu: +48 22 182 22 88

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Rodzice zaczynają podpisywać umowy przekazania na własność lub użyczenia laptopów dla czwartoklasistów. Co oznacza zwrot „czynności rozporządzające”.

Wyjaśniamy.

Proces odebrania laptopów jest bardzo prosty. Aby trafiły do rąk czwartoklasistów, rodzice lub opiekunowie prawni podpisują umowę z organem prowadzącym szkołę (reprezentowanym przez dyrektora szkoły). Są dwa typy takich umów: przekazania na własność lub użyczenia. Decyzję o tym, którą wybrać, podejmuje rodzic. Wydanie laptopa rodzicowi/opiekunowi prawnemu nastąpi po podpisaniu wybranego rodzaju umowy i na podstawie protokołu z przekazania sprzętu.

PROSIMY, ABY PODCZAS ODBIERANIA LAPTOPÓW RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE MIELI  PRZYGOTOWANE INFORMACJI ZE SWOIMI DANYMI, tj. imię i nazwisko (swoje i dziecka), adres z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, numer PESEL (swój i dziecka), A TAKŻE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.

Czym różnią się umowy?

Umowy o przekazaniu laptopów na własność, rodzice przez pięć lat nie będą mogli sprzedać sprzętu, wynająć go ani przekazać do użytkowania osobom trzecim. Później będą mogli dysponować laptopami w dowolny sposób. W przypadku podpisania umowy użyczenia: można zawrzeć ją maksymalnie na pięć lat. Strony mogą ją rozwiązać przed upływem tego terminu, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Po tym terminie rodzice ucznia będą musieli zwrócić sprzęt organowi prowadzącemu szkołę.

Umowy zawierają też pewne warunki.

Wiele emocji budzi zapis § 4 ust. 2 pkt 1: „Przyjmujący zobowiązuje się, w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy, do niedokonywania w stosunku do Przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności zobowiązanie to obejmuje niedokonywania zbycia Przedmiotu Umowy, oddania go w użyczenie, wynajęcia lub przekazania do użytku osobom trzecim”.

Jak więc interpretować ten zapis?

Czynnością rozporządzającą może być na przykład zbycie. Jest to pojęcie zdecydowanie szersze niż tylko sprzedaż. Może obejmować również darowiznę czy zamianę. Ponadto laptop nie może podlegać użyczeniu, wynajęciu, przekazaniu do użytku osobom trzecim. Nie będzie więc możliwe np. zastawienie go w lombardzie.

Program równych szans

Laptop jest częścią szerokiego programu edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży w Polsce. Uzupełnia działania edukacyjne oraz inwestycje, dzięki którym szkoły mają nieodpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Niemal wszystkie szkoły w Polsce korzystają już z szybkich łącz w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). On-line dostępne są też bezpłatne materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej. Na stronie laptopdlaucznia.gov.pl zachęcamy także do pobierania sprawdzonych i bezpłatnych programów, które będą pomocne w edukacji szkolnej i rozwijaniu pozaszkolnych pasji. Laptop jest dopełnieniem programu edukacyjnego.

Obowiązki rodziców

Przez czas obowiązywania umowy użyczenia oraz po przekazaniu sprzętu na własność rodzice będą zobowiązani przez pięć lat do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli, naklejek licencyjnych znajdujących się na przekazanych laptopach. Będą też musieli okazywać sprzęt w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Co muszą zrobić rodzice, aby dostać laptopy?

Laptopy kupowane są dla uczniów w przetargu centralnym. Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem nastąpi na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia. Wzory umów zostały określone rozporządzeniami Ministra Cyfryzacji i można pobrać je ze strony: https://laptopdlaucznia.gov.pl/centrum-informacji. Po podpisaniu ww. umowy laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany laptop.

W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop staje się własnością organu prowadzącego szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptop dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia.

Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych objęci obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Co w sytuacji, kiedy uczeń dostał laptopa, ale zmienia szkołę w trakcie roku?

Ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem. Oświadczenie to jest integralną częścią umowy przekazania na własność i umowy użyczenia.

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, który otrzymał laptop w użyczenie, sprzęt podlega zwrotowi do organu prowadzącego w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły, chyba że Strony umowy postanowią inaczej.

Czy laptop będzie zawierał wszystkie niezbędne programy, w tym te do edukacji?

Laptopy będą miały zainstalowany system operacyjny. Uczniowie będą mogli korzystać z pakietu otwartego oprogramowania (bezpłatnego) lub będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dla edukacji na zakup oprogramowania oferowanego przez rynkowe podmioty.

Masz więcej pytań?

W razie jakichkolwiek wątpliwości dostępna jest infolinia Laptop dla ucznia. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00. Telefon: +48 22 182 22 88

Nasi eksperci odpowiadają także na pytania mailowo. Można do nich napisać na adres: laptopdlaucznia@nask.pl

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu 10 uczniowie klas czwartych otrzymają laptopy Lenovo V15 G3 IAP: zasady gwarancji, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Uczeń klasy objętej wsparciem może otrzymać laptop jeżeli:

  • nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w innej szkole lub klasie objętej wsparciem,
  • nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych/otrzymał komputer przenośny typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, który został zwrócony do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

Obowiązki przyjmującego laptopa w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy:

  • nie dokonuje w stosunku do Przedmiotu Umowy (laptopa) jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności nie dokonuje zbycia Przedmiotu Umowy (laptopa), nie oddaje go w użyczenie, nie wynajmuje ani nie przekazuje do użytku osobom trzecim;
  • nie usuwa wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z Ustawy lub identyfikujących Przedmiot Umowy (laptopa);
  • okazuje w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem Przedmiot Umowy (laptop), jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
  • uczestniczy w monitoringu i ewaluacji prowadzonych w celu oceny poprawności funkcjonowania programu Laptop dla ucznia.

W załączniku – Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem.