Rachunek bankowy Rady Rodziców

Wszelkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonywać na poniższe konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
numer rachunku: 88 8909 0006 0040 0412 2578 0001

W tytule wpłat proszę podawać następujące dane:
– imię i nazwisko dziecka,
– do której klasy uczęszcza dziecko,
– czego dotyczy wpłata

Jeżeli skarbnik klasowy dokonuje wpłaty grupowej, to każdorazowo po wpłacie powinien przesłać wykaz osób, za które wpłacił składki. Adres mailowy do Skarbnika RR: popielada@gmail.com