Rachunek bankowy Rady Rodziców

Wszelkie wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonywać na poniższe konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 53 1090 2138 0000 0001 4726 5598

W tytule wpłat proszę podawać następujące dane:
– imię i nazwisko dziecka,
– do której klasy uczęszcza dziecko,
– czego dotyczy wpłata

Jeżeli skarbnik klasowy dokonuje wpłaty grupowej, to każdorazowo po wpłacie powinien przesłać wykaz osób, za które wpłacił składki. Wykaz należy przesłać na adres mailowy Skarbnika: perucka84@gmail.com